دهیاری کنارسیاه

شکایات


به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات چنانچه در خصوص قبض صادره برای شما اشتباهی صورت پذیرفته و یا نسبت به مبلغ قبض صادره اعتراضی دارید می توانید با مراجعه حضوری به دهیاری و یا تماس باشماره 07644356477 نسبت به مطرح نمودن اعتراض و شکایت خود و همچنین پیگیری موضوع اقدام نمایید