دهیاری کنارسیاه

قوانین


ین سامانه صرفاً جهت پرداخت عوارض پسماند  روستای کنارسیاه می باشد لذا از واریز هرگونه وجه دیگر خودداری گردد.

در صورت هرگونه مغایریت در اطلاعات واردشده در قبض به دهیاری مراجعه نمایید